Skip til hoved indholdet

Du er med til at bestemme

Den almene boligsektor bygger på love vedtaget af Folketinget. Lovene fastslår blandt andet, at boligorganisationer er demokratiske organisationer, der styres af beboerne.

Det betyder, at du er med til at bestemme, hvad din husleje skal bruges til. Det kan blandt andet ske via afdelingsbestyrelsen, som vælges af dig og de øvrige beboere i afdelingen. Bestyrelsens medlemmer er dine repræsentanter i den daglige kontakt med FællesBos administration.

Du kan også bruge din medindflydelse på det ordinære afdelingsmøde, hvor du har direkte mulighed for at bruge din stemmeret.

Repræsentantskabet

FællesBos ”øverste myndighed” er repræsentantskabet, som er ansvarlig for en lang række områder, f.eks. beslutninger om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme og godkendelse af årsregnskab og vedtægter.

På det årlige repræsentantskabsmøde vælges en organisationsbestyrelse. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen samt mindst én repræsentant fra hver afdeling.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for FællesBo og dens afdelinger. Samt det økonomiske og juridiske ansvar for hele FællesBo. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration hører under organisationsbestyrelsen.

Afdelingsmødet

Hvert år indkaldes beboerne i hver boligafdeling til et afdelingsmøde. Her behandles og vedtages alle vigtige beslutninger, der vedrører afdelingens drift. På afdelingsmødet beslutter beboerne, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal laves det kommende år. De vedtagne arbejder er afgørende for næste års budget – og dermed for beboernes husleje.  

Det er også på afdelingsmøderne, at beboerne fastlægger reglerne for fælles områder som beboerlokaler, vaskerier, legepladser og grønne områder – altså ting, som påvirker din hverdag.
På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og tage stilling til, hvilke arbejder og aktiviteter, der bør igangsættes i afdelingen. Bestyrelsens forslag forelægges de øvrige beboere på et afdelingsmøde. Her skal forslagene godkendes, før de kan føres ud i livet.

Afdelingsbestyrelsen vælges på det ordinære afdelingsmøde. Her kan du også vælge at stille op til bestyrelsen.